امروزه هزاران کتاب درباره مساله زنان نوشته شده است، سنت‌های زنانه باور نیز در مقابله با جهان مردسالار دست به تلاش‌های بسیار زده و آرزوهای فراوان داشته است.
کتاب در خدمت و خیانت زنان، نوشته شهلا زرلکی که نشر چشمه آن را به زیور طبع آراسته است، با نقل قولی از ویر‌جینیا وولف در کتاب سه‌گینی آغاز می‌شود. وولف شاید از نخستین زنانی باشد که تاکید را بر فاصله گرفتن خواسته‌های زنان، از زبان و جهان مردسالار گذاشته است. شهلا زرلکی نیز در کتابش این اصل را رعایت و سعی کرده که زنان را در باب زنان بیندیشد و بنویسد. او در این کتاب از پرداختن به فرهنگ و تاریخ مردسالار و نقش آن در فروکاستن نقش های زنانه، سخن از ستم تاریخی مردان، مظلومیت زنانه وتکرار این قصه مکرر پرهیز کرده است.
از نکات مثبت کار شهلا زرلکی ارجاع به متون تاریخی، ادبی، دینی، و اسطوره‌ای است، چرا که هیچ پدیده‌ای را نمی‌توان بدون بررسی روند تاریخی آن به درستی دریافت.
سودای ازدواج، عشق و رابطه‌ی جنسی شروع زنانگی است وکتاب نیز با همین فصل آغاز می‌شود. در ادامه به زن متاهل می‌پردازد و نقش ازدواج را در جهان زنان بررسی می کند. جنون ماهانه، زیبایی، رابطه با فرزند وشوهراز موضوعاتی است که در این فصل بررسی می شود.
وقتی از زن سخن می گوییم نمی‌توانیم از فمنیسم و آثار و عواقب آن سخن به میان نیاوریم، لذا در فصل سوم این کتاب نقش زنان را در جهان مشاهده خواهیم کرد. از تلاش برای گریز از خانه و زندگی سنتی، تا آرزوها و تلاش‌هایی که برای زدودن جنسیت یا افراط در آن توسط زنان پیشرو مطرح شده است، نقش جریان‌های اصلی فمنیستی نیز در این بخش مطرح می شود.
در نهایت با زنان تنها مانده، پیر، شاید زشت وشاید شکست خورده مواجه خواهیم شد وتلاش نویسنده را برای زدودن این انگ‌ها از زن پا به سن گذاشته خواهیم خواند. کتاب بسیار ارزنده‌ای است؛ خواندن آن را از دست ندهید.