منشی صحنه یک شغل مربوط به هنرهای نمایشی است که وظیفه اصلی این شخص چه در سینما و چه در تئاتر ، اطمینان از به اجرا در آمدن تمام جزئیات مطابق با متن نمایشنامه یا فیلمنامه است.
منشی صحنه در سینما و تئاتر وظایف مشابهی دارد اما تفاوت هایی نیز دارد که هر مورد را به طور جداگانه بررسی میکنیم.

منشی صحنه در تئاتر

منشی صحنه در طول تمرینات تمام جزئیات و همچنین تغییرات در متن نمایشنامه و بازی بازیگران را ثبت می کند . همچنین کمک به کارگردان برای به اجرا در آوردن میزانسن از دیگر وظایف منشی صحنه است. یادآوری تصمیمات جدید به عوامل کار هم از وظایف این فرد است.
در هنگام اجرای نمایش هم منشی صحنه در اتاق فرمان حضور دارد وبه اجرای درست نور و صدا و… نظارت می کند.

منشی صحنه در سینما

منشی صحنه در سینما وظایف مهمی دارد. وظیفه اصلی این فرد در هنگام ضبط فیلم رعایت تمام نکات است که در حین برداشت های جدا از هم ، ذهن بیننده یک کل منسجم را مشاهده کند و دچار پرش ذهنی نشود. برای این کار منشی صحنه از تمام جزئیات شامل مسیر حرکت بازیگران ، محل قرارگیری دوربین ، مکان اجزای صحنه و… یادداشت برداری می کند و در برداشت های بعدی در صحنه آن ها را کنترل می کند.
یادداشت های منشی صحنه در هنگام تدوین فیلم هم به تدوینگر کمک می کند.